Algemene voorwaarden

 1. Protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
   
 2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum te Zelzate tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
   
 3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voormelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis op het volledig factuurbedrag.
   
 4. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag(met een minimum van €75,00) als schadebedrag.
   
 5. Bij niet-betaling behoudt de b.v.b.a. RECORD-TRANS zich het recht voor om verder transport of opslag stop te zetten.Tevens behoudt zij zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
   
 6. De b.v.b.a. RECORD-TRANS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij hom het even welke wijziging aan de juridische toestand van de andere partij.
   
 7. Wanneer de b.v.b.a. RECORD-TRANS ten gevolge van overmacht e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
   
 8. Geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de handelsrechtbanken te Antwerpen.